Le Pavadou

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

Hieronder wordt verstaan:

‘Site’ of ‘dienst’: de website lepavadou.com en al zijn pagina’s.
‘Diensten’: alle diensten en accommodaties die op de site kunnen worden gereserveerd.
‘Uitgever’ of ‘Eigenaar’: De rechtspersoon of natuurlijke persoon die eigenaar is van de aangeboden accommodaties en verantwoordelijk is voor de redactie en inhoud van de site.
‘Gebruiker’: De internetgebruiker die de site bezoekt en gebruikt
‘Klant’: De internetgebruiker die een reservering maakt op de site.

Artikel 2 – Wettelijk vereiste vermeldingen en doel van de site

Deze site wordt uitgegeven door Pavanous sarl. De wettelijke informatie over de hostingprovider en de site-uitgever, inclusief contactgegevens en eventuele informatie over kapitaal en registratie, wordt verstrekt in de wettelijke vermeldingen van deze site. Informatie over de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens (beleid en verklaring) wordt verstrekt in het privacybeleid van de site. De site is vrij toegankelijk en gratis voor elke internetgebruiker en stelt hen in staat accommodatieaanbiedingen te bekijken en de reservering van een of meerdere accommodaties aan te vragen. Het reserveren van accommodatie of meer in het algemeen het navigeren op de site impliceert de acceptatie, door de internetgebruiker, van de volledige algemene voorwaarden, die hij erkent volledig te hebben gelezen. Deze acceptatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanvinken van het vakje dat overeenkomt met de acceptatiezin van deze algemene voorwaarden, met bijvoorbeeld de vermelding “Ik erken dat ik alle algemene voorwaarden van de site heb gelezen en geaccepteerd”. Het aanvinken van dit vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening van de internetgebruiker. De acceptatie van deze algemene voorwaarden vereist dat gebruikers over de nodige juridische capaciteit beschikken. Als de gebruiker minderjarig is of niet over deze juridische capaciteit beschikt, verklaart hij toestemming te hebben van een voogd, curator of wettelijke vertegenwoordiger. De internetgebruiker erkent de bewijskracht van de automatische registratiesystemen van de uitgever van deze site en, behalve voor hem om tegenbewijs te leveren, ziet hij af van het betwisten ervan in geval van geschil.

De Uitgever stelt de Klant op zijn Site een privacybeleid ter beschikking waarin alle informatie met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens van de Klant, verzameld door de Uitgever, en de rechten die de Klant heeft met betrekking tot deze persoonlijke gegevens, worden gespecificeerd. Het privacybeleid voor gegevens maakt deel uit van de AVV. De acceptatie van deze AVV houdt bijgevolg de acceptatie van het privacybeleid voor gegevens in.

Artikel 3 – Kenmerken van de aangeboden accommodatiediensten

De aangeboden diensten en accommodaties zijn degene die op de pagina’s van de site staan vermeld. Accommodaties worden aangeboden op basis van beschikbaarheid. Elke accommodatie op de site wordt vergezeld van een beschrijving opgesteld door de eigenaar. Foto’s van aangeboden accommodaties geven een getrouw beeld, maar zijn niet bindend omdat ze geen perfecte gelijkenis met de werkelijkheid kunnen garanderen. De klantenservice van deze site is bereikbaar per e-mail op het volgende adres: info@lepavadou.com of per post op het adres vermeld in de wettelijke vermeldingen, in welk geval de eigenaar zich verbindt binnen 7 dagen te antwoorden. Pavanous biedt ook telefonische ondersteuning aan gebruikers van de site en haar klanten om hun vragen te beantwoorden. Telefonische ondersteuning kan worden bereikt via telefoonnummer 09 86 23 14 22.

Artikel 4 – Tarieven

De prijzen van de accommodaties op de site zijn prijzen in euro’s inclusief alle belastingen (BTW), rekening houdend met de op de dag van de bestelling van toepassing zijnde BTW, exclusief eventuele toeristenbelasting.

Pavanous behoudt zich het recht voor om elke wijziging in het btw-tarief door te berekenen in de prijzen van de accommodaties. De eigenaar behoudt zich ook het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De prijs die op de site staat op de dag van de bestelling is echter de enige van toepassing op de koper.

Klanten die accommodatie reserveren moeten toeristenbelasting betalen, vastgesteld door het stadsbestuur dat betrekking heeft op de gereserveerde accommodatie, als ze niet in de gemeente zijn gevestigd en er geen verblijfplaats hebben waarvoor ze onderhevig zouden zijn aan de belasting voor verblijfplaats. Deze toeristenbelasting, indien deze niet expliciet aan de accommodatieprijs is toegevoegd en bij de reservering is betaald, kan ter plaatse na het verblijf worden toegepast en gevraagd. Het wordt hoe dan ook gedetailleerd aan de klant meegedeeld op de factuur, indien van toepassing.

Artikel 5 – Duur van het verblijf

De klant die dit contract voor een bepaalde duur heeft getekend, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om in de accommodatie te blijven na afloop van zijn verblijf.

Artikel 6 – Vrijwaring van de aansprakelijkheid van de uitgever in het kader van de uitvoering van dit contract

In geval van onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de site als gevolg van technische of andere problemen, kan de gebruiker geen schadevergoeding claimen en heeft hij geen recht op enige vergoeding. De niet-beschikbaarheid, zelfs langdurig en zonder enige duur van beperking, van een of meer accommodaties, om welke reden dan ook, geeft geen recht op schadevergoeding aan de internetgebruiker en de klant.

De foto’s van de accommodaties die op de site worden getoond, hebben geen contractuele waarde. Daarom kan de verantwoordelijkheid van de uitgever niet worden ingeroepen als de kenmerken van de accommodaties verschillen van de foto’s of de beschrijving.

Artikel 7 – Reservering

De gebruiker kiest de accommodatie die hij wil reserveren. Hij erkent de kenmerken en tarieven van de accommodatie te hebben geraadpleegd, evenals zijn beschikbaarheid op de datum van zijn keuze, en verklaart ze te hebben aanvaard. De gebruiker kiest ook de duur van zijn verblijf. Indien de gebruiker akkoord gaat met de kenmerken van de accommodatie en de totale prijs van zijn verblijf, klikt hij op de knop “Nu boeken”. De gebruiker moet dan de informatie verstrekken die nodig is voor zijn reservering, inclusief zijn naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

De gebruiker controleert zijn reservering, het totaal van de accommodatieprijs en corrigeert eventueel de geselecteerde diensten of accommodaties. Na controle en indien nodig de vereiste wijzigingen, valideert de gebruiker zijn reservering definitief. De validatie van de reservering door de gebruiker houdt in dat hij akkoord gaat met de algemene verkoopvoorwaarden, de erkenning van het hebben gelezen en geaccepteerd, evenals de erkenning van de verplichtingen die voortvloeien uit dit contract. De reservering wordt pas definitief na betaling van het totale bedrag van de accommodatieprijs. Deze betaling wordt als definitief beschouwd na ontvangst door de uitgever.

Artikel 8 – Betaling

De betaling van het totale bedrag van de accommodatieprijs wordt online gedaan door bankoverschrijving of creditcard. De gebruikte creditcard moet de naam van de klant zijn. De betaling door de gebruiker impliceert dat hij akkoord gaat met de algemene verkoopvoorwaarden van de site. In geval van weigering van de bank, kan de reservering worden geannuleerd.

Artikel 9 – Veiligheid

De site implementeert alle middelen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevensoverdracht op de site te waarborgen. De gebruiker erkent echter op de hoogte te zijn van de beperkingen en risico’s van internet en erkent de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van internet en de site. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van internet, zoals gegevensverlies, hacking, virussen, verlies van service, of andere onbedoelde problemen.

Artikel 10 – Toegang tot de site

De verantwoordelijkheid van de uitgever van de site kan niet worden ingeroepen vanwege een technische onbeschikbaarheid van de verbinding, hetzij door overmacht, onderhoud, een update, een wijziging van de site, een interventie van de hostingprovider, een interne of externe staking, een netwerkstoring, een stroomuitval, of slechte configuratie of gebruik van de computer van de gebruiker.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bemiddeling

Deze algemene voorwaarden vallen onder de toepassing van het Franse recht. Ze kunnen op elk moment worden gewijzigd door de uitgever van de site of zijn gemachtigde. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruiker zijn die welke van kracht zijn op de dag van zijn reservering of zijn verbinding met de huidige site. De uitgever verbindt zich er natuurlijk toe om al zijn oude algemene voorwaarden te behouden en deze aan elke gebruiker te verstrekken die erom vraagt. Behoudens dwingende bepalingen kunnen alle geschillen die zouden kunnen ontstaan in het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden, voorafgaand aan enige gerechtelijke procedure, worden voorgelegd aan de beoordeling van de uitgever van de site voor een minnelijke schikking. Het wordt uitdrukkelijk herinnerd dat verzoeken om minnelijke schikking de termijnen voor het instellen van gerechtelijke procedures niet opschorten. Behoudens tegenstrijdige bepaling van dwingend recht moet elke gerechtelijke actie met betrekking tot de uitvoering van dit contract worden voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied van het betreffende Hof van Beroep.

Consumentenbemiddeling: Overeenkomstig artikel L.612-1 van het Consumentenwetboek wordt herinnerd dat “elke consument het recht heeft om kosteloos een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar met het oog op de minnelijke beslechting van het geschil dat hem verbindt met een professional. Hierbij garandeert de professional de consument effectieve toegang tot een bemiddelingsstelsel.” In dit verband biedt Pavanous sarl aan haar particuliere klanten, in het geval van geschillen die niet minnelijk zijn opgelost, de bemiddeling van een door Pavanous sarl aangewezen bemiddelaar aan.

Het wordt benadrukt dat bemiddeling niet verplicht is, maar alleen wordt voorgesteld om geschillen op te lossen zonder een beroep te doen op de rechter.

Artikel 12 – Gebruik van Cookies

Een “Cookie” stelt de identificatie van de gebruiker van een website mogelijk, personaliseert zijn bezoek aan de website en versnelt de weergave van de site door het opslaan van een gegevensbestand op zijn computer. De site kan “Cookies” gebruiken voornamelijk voor 1) het verkrijgen van navigatiestatistieken om de gebruikerservaring te verbeteren, en 2) het toegang verlenen tot inhoud die niet toegankelijk is zonder het onthouden van de acties van de gebruiker (met name in het reserveringsproces). De gebruiker erkent op de hoogte te zijn van deze praktijk en staat de uitgever van de site toe hier gebruik van te maken. De uitgever verbindt zich ertoe om de inhoud van deze “Cookies” nooit aan derden te communiceren, behalve in geval van een wettelijke vordering. De gebruiker kan het opslaan van “Cookies” weigeren of zijn browser configureren om vooraf gewaarschuwd te worden voordat hij “Cookies” accepteert. Hiervoor zal de gebruiker de instellingen van zijn browser aanpassen:

Voor Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Voor Safari: https://support.apple.com/fr-fr/ht1677
Voor Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en&safe=on
Voor Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Voor Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Artikel 13 – Reserveringsproces en sluiting van het reserveringscontract

Hieronder wordt met “Winkelmandje” het immateriële object bedoeld dat alle door de gebruiker van de site geselecteerde diensten voor een reservering omvat. Zodra de internetgebruiker van mening is dat hij alle diensten die hij wil reserveren heeft geselecteerd en aan zijn winkelmandje heeft toegevoegd, kan hij zijn reservering valideren. Hij wordt dan omgeleid naar een overzichtspagina waar hem het aantal en de kenmerken van de gereserveerde overnachtingen, evenals hun eenheidsprijs, worden meegedeeld. Als hij zijn bestelling wil bevestigen, moet de internetgebruiker het vakje aanvinken met betrekking tot de goedkeuring van deze algemene voorwaarden en op de validatieknop klikken. De internetgebruiker wordt vervolgens omgeleid naar een pagina waar hij de velden van het reserveringsformulier moet invullen. In dit laatste geval moet hij een aantal persoonlijke gegevens invullen die nodig zijn voor het goede verloop van de reservering. De internetgebruiker kan dan zijn reservering bij de site bevestigen, en de gebruiker krijgt instructies voor betaling om deze reservering af te sluiten, met de betalingsmethoden vermeld in het gedeelte van deze algemene voorwaarden over betalingen. De internetgebruiker wordt verzocht binnen uiterlijk 48 uur (maar sneller als het een reservering betreft die met kortere kennisgeving is gemaakt) een aanbetaling van 50% van het totale bedrag van de gereserveerde overnachtingen te betalen, het saldo is verschuldigd bij aankomst bij Pavanous. Zodra deze betaling is ontvangen, wordt de reservering definitief en het huidige contract gesloten. Met deze betaling bevestigt de klant zijn volledige en onvoorwaardelijke akkoord met de huidige algemene voorwaarden. Er wordt aan herinnerd dat zonder de betaling binnen de gestelde termijn, de reservering niet wordt bevestigd en dat de eigenaar bijgevolg het recht heeft de gevraagde accommodaties terug te vorderen. Zodra zijn reservering effectief is, ontvangt de internetgebruiker een e-mail of postbevestiging van de reservering, die hem herinnert aan de inhoud van de reservering en de gevraagde diensten, en de prijs daarvan. Consumpties en extra diensten die niet in dit contract zijn vermeld, moeten door de klant aan de eigenaar worden betaald, uiterlijk aan het einde van het verblijf.

Artikel 14 – Informatie over de betaling van de reservering

De internetgebruiker kan een bestelling plaatsen op deze site en kan zijn betaling verrichten, tijdens de reservering en voor aankomst op de accommodatie, via Paypal of creditcard. Eenmaal op de accommodatie zijn de volgende betaalmethoden geaccepteerd: contant, Paypal, creditcard. De betalingen via creditcard op de site worden uitgevoerd met behulp van beveiligde transacties die door een aanbieder van een online betalingsplatform worden aangeboden. Deze site heeft geen toegang tot enige gegevens met betrekking tot de betaalmiddelen van de gebruiker. De betaling wordt rechtstreeks uitgevoerd tussen de handen van de bank of de betalingsdienstaanbieder die de betaling van de klant ontvangt.

Artikel 15 - Annuleringsvoorwaarden van de reservering

Annulering door de klant: Elke annulering moet zo snel mogelijk per e-mail of post, fax of telefoon aan de eigenaar worden gemeld. Overeenkomstig artikel L.221-28 van het Consumentenwetboek is het herroepingsrecht voor diensten voor accommodatie uitgesloten bij op afstand gesloten overeenkomsten. De wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen (artikel L.221-18 van het Consumentenwetboek) is dus niet van toepassing. De eigenaar van de accommodaties biedt echter terugbetalingsmogelijkheden in geval van annulering of no-show, volgens de volgende voorwaarden:

a) Annulering vóór het begin van het verblijf: Als de annulering meer dan 30 dagen voor het begin van het verblijf plaatsvindt, wordt de aanbetaling volledig terugbetaald. Als de annulering meer dan 24 uur voor het begin van het verblijf plaatsvindt, blijft de aanbetaling eigendom van de eigenaar. Als de annulering minder dan 24 uur voor het begin van het verblijf plaatsvindt, blijft de aanbetaling eigendom van de eigenaar, die bovendien betaling van het saldo van de verblijfsprijs zal eisen.

b) Als de klant zich niet vóór 19.00 uur op de geplande aankomstdag meldt, wordt de huidige overeenkomst nietig en kan de eigenaar over zijn gastenkamers beschikken. De aanbetaling blijft eigendom van de eigenaar, die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de verblijfsprijs te eisen.

c) In geval van een verkort verblijf blijft de prijs die overeenkomt met het oorspronkelijke verblijf volledig eigendom van de eigenaar. Niet verbruikte extra diensten worden terugbetaald. In geval van een verkort verblijf blijft de prijs die overeenkomt met de kosten van de accommodatie volledig eigendom van de eigenaar. Eventuele niet verbruikte extra diensten worden terugbetaald.

Annulering door de eigenaar van de accommodatie: als de eigenaar vóór het begin van het verblijf de reservering wil annuleren, wordt de klant zo snel mogelijk per e-mail of post, fax of telefoon op de hoogte gesteld. De klant, zonder afbreuk te doen aan eventuele vorderingen tot schadevergoeding, zal onmiddellijk worden terugbetaald voor alle bedragen die bij de reservering of daarna zijn betaald en betrekking hebben op deze reservering (eventuele aanbetalingen, voorschotten, enz.).

Artikel 16 - Voorwaarden van het verblijf, huisregels en respect voor de locatie

De klant dient de aankomst- en vertrektijden te respecteren, namelijk: Aankomst tussen 15.00 uur en 19.30 uur, vertrek voor 11.00 uur. De klant dient zich te melden op de dag vermeld in de ontvangen reserveringsbevestiging. In geval van late of uitgestelde aankomst dient de klant de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen.

Gebruik van de accommodatie: de klant moet de rust van de locatie (accommodatie en omgeving) respecteren en deze gebruiken in overeenstemming met hun bestemming. Hij verbindt zich ertoe de accommodatie in goede staat achter te laten.

Capaciteit: De accommodatieaanbiedingen op de site zijn voor een specifiek aantal personen of een maximumaantal personen. Als het aantal gasten het aantal vermeld in de beschrijving van de accommodatie of de bestelbevestiging overschrijdt, heeft de eigenaar het recht extra gasten te weigeren of een extra bedrag te vragen. Dit weigeren kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of annulering van het contract op initiatief van de eigenaar, zodat bij vertrek van een aantal gasten groter dan de geweigerde gasten, geen restitutie mogelijk is.

Huisdieren: tenzij anders vermeld in de beschrijvingen van de aangeboden accommodaties, zijn huisdieren niet toegestaan in de accommodaties en zal het verblijf van deze dieren worden geweigerd door de eigenaar. Als de eigenaar weigert bepaalde dieren op de accommodatielocatie toe te laten, kan deze weigering in geen geval worden beschouwd als een wijziging of annulering van het contract op initiatief van de eigenaar, zodat bij vertrek van de klant geen restitutie mogelijk is.

Artikel 17 - Archivering

Pavanous zal de bestelbonnen en facturen archiveren op een betrouwbaar en duurzaam medium dat een getrouwe kopie vormt. De geautomatiseerde registers worden door de partijen beschouwd als bewijs van de communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Artikel 18 - Kader van de voorwaarden

Als een bepaling van de Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om welke andere reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, dan zal deze bepaling worden beschouwd als scheidbaar van de Voorwaarden en zal deze de geldigheid en toepasbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden. Deze voorwaarden beschrijven de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en de website. Ze vervangen alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. De algemene voorwaarden zijn niet overdraagbaar, overdraagbaar of sublicentieerbaar door de gebruiker zelf.

Een gedrukte versie van de Voorwaarden en van alle mededelingen die in elektronische vorm zijn gegeven, kan worden opgevraagd in gerechtelijke of administratieve procedures met betrekking tot de algemene voorwaarden. De partijen komen overeen dat alle correspondentie met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden in het Frans moet worden opgesteld.

Artikel 19 - Notificaties

Alle kennisgevingen of mededelingen met betrekking tot deze algemene voorwaarden, de wettelijke vermeldingen of het privacybeleid moeten schriftelijk worden gedaan en moeten persoonlijk worden overhandigd, per aangetekende of gecertificeerde post, via de Post of enige andere nationaal erkende koeriersdienst die regelmatig zijn pakketten volgt, of per e-mail naar de adressen vermeld in de wettelijke vermeldingen van de site, met vermelding van uw namen, voornamen, contactgegevens en het onderwerp van de kennisgeving.

Artikel 20 - Klachten

Elke klacht met betrekking tot het gebruik van de website, de dienst, of enige andere gerelateerde dienst, de pagina’s van de site op mogelijke sociale netwerken of de algemene voorwaarden, wettelijke vermeldingen of het privacybeleid moet worden ingediend binnen 365 dagen na de oorspronkelijke dag van het probleem dat aanleiding gaf tot de klacht, ongeacht enige wet of rechtsregel in tegendeel. Indien een dergelijke klacht niet binnen 365 dagen na de oorspronkelijke datum is ingediend, zal een dergelijke klacht voor altijd niet-ontvankelijk zijn in de rechtbank.

Artikel 21 - Onjuistheden

Het kan mogelijk zijn dat er, binnen de gehele website en de aangeboden diensten, en in beperkte mate, onnauwkeurigheden of fouten zijn, of informatie die in strijd is met de algemene voorwaarden, de wettelijke vermeldingen of het privacybeleid. Bovendien is het mogelijk dat ongeautoriseerde wijzigingen door derden worden aangebracht op de site of op aanvullende diensten (sociale netwerken…). Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat dergelijke afwijkingen worden gecorrigeerd. Mocht een dergelijke situatie aan onze aandacht ontsnappen, neem dan contact met ons op per post of per e-mail op de adressen vermeld in de wettelijke vermeldingen van de site, indien mogelijk met een beschrijving van de fout en de locatie (URL), evenals voldoende informatie om ons in staat te stellen contact met u op te nemen. Voor verzoeken met betrekking tot auteursrechten, zie de sectie over intellectueel eigendom.

Alle rechten voorbehouden – 22 februari 2023